Rôzne

Rôzne

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Od 1.10.2014 nadobudla účinnosť novela zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novela zákona sa týka predovšetkým týchto bodov:

Hlasovanie

Spresnenie pravidiel pri hlasovaní o úvere a o každom dodatku k zmluve o úvere, o opakovanom hlasovaní o tej istej veci, o písomnom hlasovaní a dopĺňajú sa presnejšie pravidlá pre plnomocenstvo na hlasovanie na schôdzi vlastníkov. Každý prehlasovaný vlastník má právo obrátiť sa na súd, kde sa lehota podania predĺžila z 15 dní na 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania a môže sa domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zverejnenie neplatičov

Správca alebo spoločenstvo má možnosť zverejniť neplatiča, ktorý má nedoplatok na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhradách za plnenia aspoň 500 eur. Uvedie sa meno a priezvisko vlastníka, výška nedoplatku.

Povinné odstraňovanie chýb z revízií

Správca alebo predseda spoločenstva je povinný zabezpečiť odstránenie zistenej chyby alebo poruchy, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov v dome. Vlastníci budú povinní odstránenie takýchto chýb umožniť, inak budú zodpovední za následky (výťahy, tlakové nádoby, kotle, plynové rozvody, elektrické rozvody v spoločných priestoroch vrátane bleskozvodov, komíny, opatrenia týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti).

Písomné hlasovanie

Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým.

Doplnené povinnosti správcu

Správca nemá nárok na platby za správu aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra ročný plán opráv na ďalší rok.Taktiež má povinnosť priebežne zverejňovať na obvyklom mieste v dome v spoločných častiach alebo na svojom webe postup pri obstarávaní tovarov a služieb týkajúcich sa domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

Povinnosť platiť

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.Pri platbách do fondu opráv sa povinne zohľadní miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží (ak sa využíva len časť).

Povinnosť oznamovať

Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.

Stavebná úprava bytu a zákon

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup správcovi alebo predsedovi spoločenstva, aby mohol skontrolovať, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu či spoločné zariadenia domu. Pokiaľ to vlastník nespraví, správca alebo predseda sú povinní oznámiť vykonávanie stavebných úprav stavebnému úradu

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky