Úvod

Spoločenstvo vlastníkov bytov - najefektívnejší spôsob správy domu.

Prečo potrebuje bytový dom spoľahlivú správu?

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len SVB), vykonáva správu bytového domu priamo vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia v zmysle zákona pravidelne prispievať na úhradu nákladov na údržbu a prevádzku bytového domu a na náklady spojené s užívaním bytu. Uvedenými prostriedkami disponuje správca - SVB.

Čo je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

SVB je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

Aké sú výhody spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

SVB je najpriehľadnejšia, najprijateľnejšia a právne najčistejšia forma správy. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov a disponuje s nimi jedine spoločenstvo. Výhodami takejto formy správy domu sú teda menšie náklady na výkon správy, lepšia kontrola nad hospodárením a zodpovednejší prístup jednotlivých vlastníkov bytu.

Naše spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vzniklo 23. 03. 1998 s názvom "Bytovka 1518". Sídlo spoločenstva: Zakvášov 1518, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 34054006.

Podľa Vestníka vlády č. 98, čiastka 40/2021 s účinnosťou od 8. marca 2021 je:

Organizovanie schôdzí a zhromaždení POVOLENÉ
Písomné hlasovanie JE MOŽNÉ realizovať
Realizácia technických zásahov v bytovom dome je POVOLENÁ

Všetky ďalšie informácie nájdete vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikovanej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky a vydanej 3. marca 2021 s účinnosťou k 8. marcu 2021.

Pravidlá pri písomnom hlasovaní

V prípade písomného hlasovania treba dodržať hygienické opatrenia, aby bola možnosť prenosu nákazy eliminovaná čo najviac. Pri písomnom hlasovaní odporúčame: aby overovatelia mali nasadené rúška FFP2, aby mali gumené rukavice a používali vlastné pero. Je potrebné sa vyvarovať dlhým konverzáciám a čas strávený v prítomnosti hlasujúceho vlastníka, obmedziť na čo najkratšiu dobu Vlastníci, ktorí sa písomného hlasovania zúčastnia by mali tieto opatrenia dodržiavať rovnako striktne a pri podpise používali vlastné pero a mali nasadené rúška FFP2.

V Považskej Bystrici 06.04.2021


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky